Chào mừng đến với Website trường THPT Bà Rịa

Hội trại truyền thống 9-1-2011,danh sách quí mạnh thường quân đóng góp qũy khuyến học khuyến tài

Thö caûm ôn

               Kính gôûi :      Quí vò Maïnh thöôøng quaân

 Trong thôøi gian qua,nhaø tröôøng ñaõ nhaän ñöôïc söï hoã trôï nhieät tình,thieát thöïc cuûa quùi Maïnh thöôøng quaân, quùi cô quan-ban ngaønh-ñoøan theå,quùí coâng ty,quùí vò phuï huynh vaø hoïc sinh trong hoïat ñoäng xaây döïng quõy khuyeán hoïc,khuyeán taøi nhaèm giuùp ñôõ nhöõng hoïc sinh gaëp hoøan caûnh khoù khaên nhöng coù yù chí vöôn leân vaø nhöõõng hoïc sinh hoïc gioûi.Söï ñoùng goùp cuûa quùi vò laø moät nguoàn ñoäng vieân heát söùc lôùn lao trong coâng taùc daïy vaø hoïc cuûa nhaø tröôøng.

Nhaân dòp Xuaân veà,thay maët caùn boä, coâng nhaân vieân,giaùo vieân ,phuï huynh nhaø tröôøng vaø toøan theå hoïc sinh, chuùng toâi kính chuùc quí vò moät naêm môùi

AN KHANG – THÒNH VÖÔÏNG – THAØNH ÑAÏT – HAÏNH PHUÙC

                                                                                                                           Baø Ròa,ngaøy 05 thaùng 01 naêm 2011

      Hieäu tröôûng

             Leâ Vieát Khöông                           TRƯỜNG THPT BÀ RỊA
                                                                              Bà Rịa, ngày 10 tháng 01 năm 2010
TỔNG HỢP TIỀN ỦNG HỘ CHƯƠNG TRÌNH "THẮP SÁNG ƯỚC MƠ LẦN II" 
GÂY QUỸ KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI NĂM HỌC 2010 - 2011
STT                     ĐƠN VỊ                          ĐỊA CHỈ ỦNG HỘ SỐ TIỀN
1 Bà Phạm Thị Ngọc Thắm Thị xã Bà Rịa 5,000,000
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc PHHS Nguyễn Quang Trường Thọ - Lớp 12b5 500,000
3 Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh PHHS Nguyễn Hoàng Anh Vy - Lớp 11b7 1,000,000
4 Trung tâm Ngoại Ngữ Trường Phúc 116 Nguyễn Đình Chiểu - TX. Bà Rịa 500,000
5 Trung tâm Luyện Thi ĐH - CĐ - THPT 558A Lê Lợi - P. Phước Hiệp - TX. Bà Rịa 500,000
6 Ông Lê Minh Thiết Thị xã Bà Rịa 500,000
7 Ông Nguyễn Văn Lâm PHHS Nguyễn Hoàng Thái Đông Quân - Lớp 10b1 500,000
8 Bà Mai Thị Ngọc Ánh 1783B  CMT8 - Thị xã Bà Rịa 500,000
9 Công ty TNHH Tâm Tiến Phường 2 - TP. Vũng Tàu 5,000,000
10 Ông Lê Tấn Cường Long Phước - Thị xã Bà Rịa 3,000,000
11 Công ty TNHH Tư vấn Giáo dục  OSANA  29 Nguyễn Hiền - P 4 - Q3 - TP. HCM 5,000,000
12 Ông Lê Mạnh Hà  PHHS Lê Việt Hùng - Lớp 10b2 500,000
13 Ông Trần Đại Hải PHHS Trần Đức Kim - Lớp 11b3 500,000
14 Ông Vũ Tuấn Châu Chủ Doang nghiệp Bia BIVA- TX. Bà Rịa 2,000,000
15 Ông Lê Quang Vinh PHHS Lê Quang Việt - Lớp 10b2 200,000
16 Công ty TNHH Thiên Ân P. Phước Nguyễn - TX. Bà Rịa 1,500,000
17 Bà Lê Thị Kim Chi  PHHS Ngô Ngọc Khánh Ngân - Lớp 12a2 500,000
18 Ông Đoàn Công Trí PHHS Đoàn Minh Nhật - Lớp 12a2 200,000
19 Ông Phạm Văn Bá PHHS Phạm Thị Bích Thảo - Lớp 12a2 200,000
20 Bà Trần Thị Hoan PHHS Lê Trần Thùy Linh - Lớp 12a2 100,000
21 Ông Nguyễn Văn Lâm PHHS Nguyễn Thị Ngọc Linh - Lớp 12a2 100,000
22 Ông Lê Văn Thân PHHS Lê Minh Nhật - Lớp 12a2 50,000
23 UBND Phường Phước Nguyên Thị xã Bà Rịa 500,000
24 Ông Nguyễn Viết Khải PHHS Nguyễn Viết Duy Khang - Lớp 11b4 500,000
25 Bà Phạm Thị Đào Công ty TNHH thiết bị điện Quang Huy- TX. Bà Rịa 7600000 ( đèn CA)
26 Ông Nguyễn Văn Hồng GĐ công ty máy tính văn phòng - TX. Bà Rịa 1,000,000
  Cộng thu ( 1 )   29,850,000
  Tiền vé số ( 2 )   10,200,000
  Tổng cộng ( 1+2)   47,650,000
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 146
  • Trong tuần: 384
  • Tất cả: 22971